ster-heel Created with Sketch. ster-heel Created with Sketch. ster-heel Created with Sketch. ster-heel Created with Sketch. ster-half Created with Sketch. 9.4 Ruim 3475 klantreviews
vinkje-rond-blauw Created with Sketch. Vanaf €75 gratis verzending (NL & BE)*
vinkje-rond-blauw Created with Sketch. Voor 14.00 uur besteld, morgen in huis

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Transferpersshop.nl
Gevestigd aan de: De Vente 5, 7261 ST te Ruurlo
Telefoonnummer : +31 (0) 573-454237
E-mailadres : info@transferpersshop.nl
KvK-nummer : 75924633
Btw-identificatienummer : NL860443449B01

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 februari 2020

Download hier de pdf versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze (uitnodigingen tot het doen van) aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd.

2. Onder “koper” wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een offerte van ons ontvangt, dan wel met wie wij een overeenkomst in de ruimste zin des woord sluiten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien koper in communicaties met ons naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing en wijzen wij de Algemene Voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand.

5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6. Voor zover één of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.

Artikel 2 - Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van ons zijn vrijblijvend (niet bindend), tenzij schriftelijk is vastgelegd dat onze aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven niet vrijblijvend zijn. Verzoeken van kopers aan ons om producten te leveren dan wel op enigerlei wijze verbintenissen aan te gaan, hebben te gelden als een uitnodiging aan ons tot het doen van een aanbod. Uitingen op onze website ter zake te verkopen producten hebben te gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. Van door ons verrichte offertes deel uitmakende bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen binden ons niet. De inhoud geldt als een aanduiding bij benadering. Alle hiervoor genoemde werken die deel uitmaken van een offerte en door ons aan de koper zijn afgegeven, blijven ons eigendom. De bescheiden dienen op ons verzoek direct aan ons te worden teruggegeven. Koper verbindt zich jegens ons, behoudens onze uitdrukkelijke toestemming, de bescheiden niet te kopiëren, of aan derden af te gegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele eigendom bestaande rechten voor.

3. De koper aanvaardt dat de in onze offertes, of wat daarvan ingevolge lid 2 van dit artikel deel uitmaakt, alsmede ten aanzien van gewichten, kleurechtheid e.d., gebruikelijke spelingen en geringe wijzigingen in constructies of onderdelen kan vertonen.

4. Indien een overeenkomst waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen drie maanden na de dag waarop wij onze offerte deden tot stand komt, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van al hetgeen genoemd is in lid 1 van dit artikel, bij de koper in rekening brengen.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

1. Overeenkomsten met ons komen slechts op de navolgende wijzen tot stand.
– ondertekening door koper en ons van een door ons opgestelde schriftelijke overeenkomst;
– schriftelijke aanvaarding door de koper van een schriftelijke aanbieding van ons;
– schriftelijke vastlegging door ons van met een koper gemaakte afspraken;
– uitvoering door ons van de overeenkomst;
– overige door ons gebruikelijk gehanteerde wijzen om overeenkomsten tot stand te laten komen, zulks uitsluitend op een door ons te bepalen wijze.

2. De door ons aan de koper verzonden overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud daarvan in te 2 stemmen. In ieder geval staat vast dat koper instemt met de inhoud van de gesloten overeenkomst zoals door ons weergegeven, indien daar niet binnen twee dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen aan ons schriftelijk wordt gemeld dat de inhoud onjuist zou zijn.

3. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen van niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van ons zijn slechts bindend voor zover wel tot vertegenwoordiging bevoegde personen deze toezeggingen schriftelijk aan koper bevestigen.

Artikel 4 - Prijzen

1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief omzetbelasting, kosten voor vervoer en verpakking.

2. De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs bepalende factoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, prijsverhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien de koper binnen een maand nadat de prijsverhoging in rekening gebracht zoals bedoeld in de vorige zin, niet van die bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, wordt de koper geacht met de prijsverhoging te hebben ingestemd.

Artikel 5 - Levering en leveringstijden

1. De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Tot het tijdstip waarop wij van koper de noodzakelijke informatie hebben verkregen om te kunnen leveren, zijn wij niet gehouden tot levering over te gaan. Zolang koper in gebreke is enig verschuldigd geworden bedrag, waaronder te betalen voorschotten, te voldoen zijn wij niet gehouden tot levering over te gaan.

3. Wij hebben het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren, zulks in de zin dat wij producten naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. In dat geval zijn wij gerechtigd reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van producten af magazijn en reizen de producten voor rekening en risico van koper.

5. Zodra de te leveren producten in het magazijn van ons of van onze leverancier gereed staan en wij koper daarvan in kennis hebben gesteld, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper.

6. Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten in rekening brengen.

7. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de producten geacht te zijn geleverd en zullen wij de zaak voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Van de opslag en de kosten daarvan (te weten € 10,= per dag), zal opgave worden gedaan aan koper. Indien de opslag van de producten ingevolge dit artikel langer duurt dan één maand, hebben wij het recht de overeenkomst voor dat gedeelte dat ziet op levering van de betreffende producten, te ontbinden. In dat geval is koper niettemin verplicht om aan ons de koopprijs, eventuele verzendkosten en alle uit de opslag voortvloeiende kosten te voldoen. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de producten niet binnen één maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.

8. Eventuele retourzendingen aan ons moeten altijd eerst schriftelijk of per e-mail aan ons gemeld worden en moeten franco, onder opgave van redenen geschieden. Bij niet in acht name van deze 3 voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzendingen te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper.

9. Voor zover producten op afroep worden geleverd, geldt dat wij er niet voor in staan dat de bestelde producten gedurende de afroeptermijn geleverd kunnen worden. Indien de bestelde producten gedurende de afroeptermijn niet langer beschikbaar zijn, of later beschikbaar komen, doen wij daarvan mededeling aan de klant. Komen de bestelde producten op afroep niet meer beschikbaar, dan zijn wij gerechtigd een vergelijkbaar alternatief aan te bieden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 - Retourrecht

1. De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de koper. In dat geval zal koper na ontbinding, ter vergoeding van onze kosten, een bedrag gelijk aan 15% van de aankoopwaarde aan ons schuldig zijn.

2. Indien de koper van de in lid 1 van dit artikel beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de koper het artikel voorafgaand aan daadwerkelijke retourzending, retour te melden op een door Transferpersshop.nl aan te geven wijze.

3. Na melding van de voorgenomen retourzending dient de koper het product vergezeld van de pakbon of (een kopie van) de factuur te retourneren en ons binnen 8 dagen na die melding te bereiken op het adres dat daartoe aan koper bekend is gemaakt.

4. Retour zenden geschiedt voor rekening en risico van de koper. Het is aan koper om te bewijzen dat de zending retour is aangeboden, bijvoorbeeld middels een traceercode van het postagentschap.

5. Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van koper te worden retour gezonden.

6. Een retour gezonden product dat niet voldoet aan de in lid 2, 3, 4 en 5 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd.

7. Het door de koper betaalde bedrag minus 15% van de aankoopwaarde zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na acceptatie door ons van de retourzending, worden terugbetaald aan de koper, waarbij het ons vrij staat het bedrag te verrekenen met nog niet door de koper betaalde facturen.

8. Bulkbestellingen kunnen niet worden geretourneerd. Van een bulkbestelling is sprake indien de koper vijf of meer producten ineens afneemt.

9. Producten die speciaal voor de koper op maat zijn gemaakt of zijn besteld kunnen niet ingevolge dit artikel worden geretourneerd.

Artikel 7 - Klachten en garantie

1. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijk levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper (konden) worden afgeleverd) aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende producten zijn geleverd.

2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken, of binnen 8 dagen nadat koper redelijkerwijs bekend had moeten zijn met deze gebreken, aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in artikel 7.1.

3. De producten waarover ingevolge dit artikel wordt geklaagd aan ons adres, worden naar onze keus en op ons eerste verzoek aan ons teruggezonden of aan ons ter beschikking gesteld voor inspectie. Eventuele verzendkosten van de producten waarover geklaagd is, komen voor rekening van de koper.

4. Nadat wij de door koper gestelde gebreken zelf hebben geïnspecteerd en aan koper bevestigd hebben welke gebreken door ons zijn geconstateerd, zal ter onze keuze: a. het product worden vervangen; b. het gebrek worden hersteld of weggenomen; c. de aankoopprijs of een gedeelte daarvan, van het betreffende product worden terugbetaald, waarbij het ons vrij staat het terug te betalen bedrag te verrekenen met nog niet door de koper betaalde nota’s; 4 en zullen wij daarvan mededeling doen aan koper.

5. Voor zover garantie wordt ingeroepen met betrekking tot producten of onderdelen van producten die wij afgenomen hebben van derden strekt onze verplichting tot het verlenen van garantie nimmer verder dan de garantieverplichtingen van de leverancier jegens ons.

6. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt onder meer indien één of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoet: a. de gebreken worden niet binnen de in artikel 7.1 en artikel 7.2 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis gebracht; b. de koper verleent ons geen of onvoldoende medewerking ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper heeft de producten in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze gebruikt en/of onderhouden of heeft aan de producten of onderdelen daarvan zelf reparaties of veranderingen verricht of laten verrichten; d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn of de toepasselijke garantietermijn van de producent is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten worden eerst geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levering is verstreken.

7. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt. Wij zijn dan ook niet gehouden klachten in behandeling te nemen die voortvloeien uit of te wijten zijn aan door koper aan ons verstrekte gegevens.

8. Slechts de koper kan aanspraak maken op nakoming van de garantieverplichting en dan nog uitsluitend indien de geleverde producten nog eigendom zijn van koper.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade door een koper of derden geleden wegens niet (tijdige) levering van bestelde producten en/of in verband met door ons geleverde producten of verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen, tenzij de schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld of opzet van ons of door ons ingeschakelde derden.

2. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen wij uit hoofde van de garantiebepalingen van artikel 7 op ons hebben genomen.

3. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, geldt dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waarvoor wij zijn verzekerd en tot het bedrag dat de verzekeraar aan ons uitbetaalt. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, zijn wij nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de producten zijn geleverd, werkzaamheden zijn verricht of is geadviseerd.

4. Zonder meer komt niet voor vergoeding in aanmerking door koper of derden geleden bedrijfsschade, letselschade, winstderving, schade door bedrijfsstoringen, derving van inkomsten, stilstand schade, gevolgschade, vervangingsschade, directe of indirecte schade.

5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door- of ten gevolge van ander gebruik van de producten dan waarvoor deze zijn aangegeven bestemd te zijn.

6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet dwingend tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

7. Alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, beperking van gehoudenheid schade te vergoeden en de vrijwaring gelden tevens ten behoeve van onze werknemers of door ons al dan niet tegen betaling ingeschakelde derden.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot het tijdstip waarop de koper de tegenprestatie heeft verricht uit hoofde van alle overeenkomsten met ons. De door ons aan de koper geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de tegenprestatie door koper uit hoofde van enige overeenkomst. Onder tegenprestatie wordt onder meer verstaan betaling of een verbintenis vanwege tekortkoming in de nakoming.

2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de producten die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen. Daarvan is in ieder geval sprake indien beslag is gelegd op aan koper toebehorende goederen, er surseance van betaling door koper is aangevraagd of koper faillissement heeft aangevraagd.

3. De koper heeft niet het recht de niet-betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

4. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde producten verloren is gegaan, is de koper verplicht op de na-, be- of verwerking ontstane producten onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.

5. Voor zover beslag gelegd wordt op producten waarvan de eigendom nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper ons van de beslaglegging in kennis stellen en de beslaglegger berichten dat de eigendom van de producten nog niet op haar is overgegaan.

Artikel 10 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder aftrek van enige korting, vooraf contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of vooraf door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van enige betalings- of andere verplichting ten opzichte van ons. Koper is niet gerechtigd vorderingen op ons te verrekenen met vorderingen van verkoper op koper. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

2. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd te verlangen dat vooruit betaald wordt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, zijn wij niet gehouden te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door ons ontvangen is.

3. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de koper aan ons zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Voorts is koper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex art. 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen.

4. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 van dit artikel bedoelde buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 - Zekerheid

1. Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet of niet tijdig wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten.

Artikel 12 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, belemmeringen bij onze leveranciers om door ons ingekochte producten of diensten te leveren door welke reden ook, stakingen, belemmeringen veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van ons computernetwerk dan wel het netwerk van partijen van derden van wie wij afhankelijk zijn, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door onder andere maatregelen, wetten of besluiten van internationale of regionale (overheids-) instanties.

2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet, of niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan koper, te ontbinden, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht zijn wij jegens de koper niet tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 13 - Communicatie

1. Communicatie tussen koper en ons kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in overeenkomsten met koper, in deze Algemene Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken.

2. De door ons opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door koper.

3. Elektronische communicatie door ons aan koper wordt geacht door koper te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de koper wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot 6 de e-mailbox van koper komt dit voor risico van koper, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

Artikel 14 - Informatieplichten bij contracteren via internet

1. Wanneer wij met een koper een overeenkomst gaan sluiten via e-mail of internet zorgen wij ervoor dat onze Algemene Voorwaarden al dan niet elektronisch aan de koper ter hand worden gesteld. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst via de daarvoor op de website, dan wel in de browser van de koper, beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2. Wij zijn niet verplicht eventueel gearchiveerde overeenkomsten te bewaren dan wel Algemene Voorwaarden voor de koper toegankelijk te houden.

3. Wij stellen middels onze website onder meer de navolgende informatie aan koper ter beschikking: a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel b. de belangrijkste kenmerken van de producten c. de prijs met inbegrip van alle belastingen d. de wijze van aflevering en betaling e. de aflevering en eventuele kosten van aflevering

4. Voor zover de wet aan koper een recht toekent op vernietiging of ontbinding van een overeenkomst die langs elektronische weg tot stand komt, kan door koper slechts gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst op dat recht op vernietiging of ontbinding een beroep worden gedaan, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling aan een koper een ruimere termijn wordt toegekend.

Artikel 15 - Herroepingsrecht bij contracteren op afstand

1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst via onze website of per telefoon, waarbij koper een consument is die de bestelling niet plaatst in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de koper.

3. Indien de koper van de in lid 1 van dit artikel beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de koper het artikel voorafgaand aan daadwerkelijke retourzending, retour te melden op een door Transferpersshop.nl aan te geven wijze.

4. Na melding van de voorgenomen retourzending dient de koper het product vergezeld van de pakbon of (een kopie van) de factuur te retourneren aan ons op het op onze website genoemde adres.

5. Retour zenden geschiedt voor rekening en risico van de koper. Het is aan koper te bewijzen dat de zending retour is aangeboden, bijvoorbeeld middels een traceercode van het postagentschap.

6. Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van koper te worden retour gezonden.

7. Zodra wij een retourzending hebben ontvangen, controleren wij het retour gezonden product. Van de acceptatie of niet acceptatie van het retour gezonden product, sturen we per e-mail een mededeling aan koper. Een retour gezonden product dat niet voldoet aan de in artikel 15.6 genoemde voorwaarden, wordt niet geaccepteerd.

8. Het door de koper betaalde bedrag zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na acceptatie van de retourzending als omschreven in artikel 15.7 worden terugbetaald aan de koper, waarbij het ons vrij staat het bedrag te verrekenen met nog niet door de koper betaalde facturen.

9. Bulkbestellingen kunnen niet worden geretourneerd. Van een bulkbestelling is sprake indien de koper vijf of meer producten ineens afneemt.

10.Producten die speciaal voor de koper op maat zijn gemaakt of besteld, kunnen niet ingevolge dit artikel worden geretourneerd.

Artikel 16 - Privacy

1. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. De koper wordt geacht er van op de hoogte te zijn dat wij de persoonsgegevens van kopers verwerken, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de koper op onze website zoals bezochte pagina’s, de tijd waarop op verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, 7 het internetadres van de website waar de koper vandaan komt en producten of diensten die de koper heeft besteld. Wij halen deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor het nemen van maatregelen om dienstverlening aan de kopers te verbeteren dan wel kopers nadere informatie of aanbiedingen te verstrekken.

3. Een koper is gerechtigd de gegevens die wij over hem hebben verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. De koper heeft het recht ons te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens van de koper te verwijderen of af te schermen. Wij zullen op dit verzoek binnen 4 weken na afweging van het betrokken belang van ons en het privacybelang van de koper. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zullen wij de koper informeren in hoeverre we daardoor het gebruik dat de koper van producten of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 17 - Ontbinding door verkoper

1. Naast de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeenkomst met koper te ontbinden op grond van calamiteiten bij koper. Onder calamiteiten worden onder meer verstaan het dreigende faillissement, surséance van betaling of toelating tot de WSNP van koper, of omstandigheden, op grond waarvan van verkoper niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met koper in stand blijft.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement Gelderland, te Zutphen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot die rechter die op grond van het geldende recht bevoegd is.

pijltje-klein-roze-down Created with Sketch.